Trâm bạc cài tóc tròn truyền thống chạm hoa S99
Trâm bạc xoắn HDM 04