Một câu chuyện về tình yêu với bạc thủ công

𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒃𝒂̣𝒄 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝘖̛̉ 𝘏𝘪𝘥𝘦𝘮𝘢𝘪𝘴𝘰𝘯, 𝘣𝘢́𝘶 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘩𝘢̆̉𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘷𝘢̀𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘺 𝘣𝘢̣𝘤, 𝘮𝘢̀ 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘰̛̣ 𝘵𝘢̣𝘰 𝘳𝘢 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨. Để làm…

Xem thêm

Diệp Bất Ly Chi – BST bạc thượng phẩm mùa Tết 2023

“𝗮́𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘁𝗮̀ 𝗿𝗼̣𝗶 𝗹𝗲̂𝗻 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗯𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝘂́𝗰 đ𝗮̣𝗶 đ𝗼́𝗮 𝘁𝗮̣𝗼 𝗻𝗲̂𝗻 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗱𝗮́𝗻𝗴 𝘃𝗲̉ 𝘁𝗮𝗼 𝗻𝗵𝗮̃ 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗸𝗵𝗶𝗲̂́𝘁” Thời hiện đại, lạc đến Hi’ de Maison, là lạc…

Xem thêm